Vår metod

Genom en samskapande designprocess erbjuder SoPact ett ramverk för sociala entreprenörer och social innovation att utvecklas, testa och sprida lösningar på behovsdrivna samhällsutmaningar. Programmet pågår under tio veckor. De tio veckorna innehåller tematiska sprintar som kompletteras med individuell rådgivning, mentorskap och nätverksträffar.

 • Affärsutveckling och finansiering

  Vi tror att finansiell hållbarhet är en viktig förutsättning för att skapa långsiktiga förändringar. Som entreprenör måste du se till att kunna finansiera kärnverksamheten och utvecklingen av din organisation eller ditt sociala företag.

  Eftersom både effekter och intäktsströmmar måste beaktas när man utvecklar ett socialt företag, blir utvecklingsprocessen ofta komplex. På SoPact ser vi det som vår viktigaste uppgift att stötta varje startup utifrån individuella behov och utveckling inom de finansieringsmöjligheter som finns.

 • Effektmätning och Agenda 2030

  En viktig komponent i arbetet med ett socialt företag är att kunna kvantifiera den samhällsnytta som skapas i verksamheten. Ett första steg är att identifiera effektmått, som sedan kan använda för både intern förståelse och extern kommunikation kring vilken nyttan sitt sociala företag bidrar med. Dessa mätetal kan alltså användas för att mäta din påverkan, kommunicera med intressenter och finansiärer.

  Ditt lokala, regionala eller nationella arbete med att skapa samhällsnytta är en del av det internationella arbetet med de 17 målen för global hållbar utveckling som definierats av FN.

 • Kommunikation och marknadsföring

  Att göra skillnad som sociala entreprenörer kräver mer än en bra idé. För att engagera dina intressenter måste du tydligt kunna formulera både den stora bilden, din vision, och dina konkreta behov. På SoPact tror vi att bra kommunikation börjar med ”Varför”. ”Varför gör du det du gör, och vad gör du?”. Oavsett om du söker partners, finansiärer eller volontärer tror vi att långsiktigt engagemang tänds om du kan skapa delade övertygelser. När vi har en tydlig ”Varför” som grund för ditt sociala företag, hjälper vi dig att bryta ner det till en kommunikationsstrategi följt av en handlingsplan.