Sopacts behovsdrivna lärprocess
Behovsdriven lärprocess (avslutat) 100%

Under 24 månader med start den 1 januari 2019 driver Sopact ett projekt med syfte att att främja socialt företagande och stärka det sociala innovationsstödet.

"Min förhoppning är att det vi tillsammans kommer åstadkomma i lärprocessen blir någonting som inte bara kommer gagna invånare i Helsingborg utan på sikt i hela Sverige."

— Jan Abrahamsson, Verksamhetsledare Sopact

Sopacts behovsdrivna lärprocess.

”Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer” är ett projekt där metoder och processer som främjar socialt företagande och som stärker det sociala innovationsstödet ska utvecklas och testas.

Projektet är en gemensam lärprocess kring fyra testmiljöer som upprättas utifrån identifierade samhällsutmaningar hos fyra förvaltningar i Helsingborgs stad.

Testmiljöerna utgår från verkliga behov och till projektet matchar vi sociala innovatörer, dvs intraprenörer, forskare och studenter för att de ska få en möjlighet att iterera sina samhällsförbättrande idéer.

Målet med projektet är att utveckla processer, metoder och strategier som är skalbara och som kan appliceras och förhoppningsvis implementeras lokalt, regionalt och nationellt.

Resultat och lärdomar från läroprocessen sprids genom fysiska mötesplatser och digitala kanaler för att bidra till ett stärkt innovationssystem samt till att fler sociala innovationer kommer till användning i samhället.

Projektet finansieras genom Vinnova,
Lunds universitet och Helsingborgs stad.

Ladda hem rapporten här

I december 2020 kom rapporten “Tålamod, mod, perspektiv och stuprör – en antologi om social innovation” som presenterar våra lärdomar från lärprocessen. Läs den här

Ladda ner

Rekryteringslabb av sociala innovatörer på Pixlapiren, Helsingborg.

Den inkluderande staden.

Vi samlar de fyra identifierade samhällsutmaningarna under narrativet
– Den inkluderande staden.

Vi gör det för att vi i processen ser ett behov av en gemensam grund att utgå från, då de fyra identifierade behoven är kopplade till fyra olika förvaltningar inom staden.

Narrativet Den inkluderade staden speglar de identifierade samhällsutmaningarna som är förankrade i Helsingborgs stads strategidokument Livskvalitetsprogrammet, Vision 2035 och stadsmässan H22.

Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Möjliggöra för näringsliv, invånare och föreningsliv att organisera sig kring behov och möjligheter som kan bidra till att utveckla våra stadsdelar.

Kan man skapa och forma välfärdstjänster på ett nytt sätt för att möta invånarens behov/förväntningar med minskande ekonomiska resurser? Politiken har fattat beslut om en inriktning som särskilt lyfter stadsdelsutveckling som en nyckel i AMF:s långsiktiga arbete.

Förvaltningen har arbetat med stadsdelsutveckling under en längre tid och personalresurserna knutna till detta arbete har dragit viktiga lärdomar. En viktig lärdom är att det finns mycket engagemang och idéer att ta tillvara från invånare, näringsliv och föreningsliv.

Med utgångspunkt från detta är det möjligt att hitta sätt för AMF att arbeta som möjliggörare för att andra ska kunna driva utveckling? Det kan vara ett arbetssätt som ger mer långsiktiga samhällsvinster och mer hållbara strukturer i stadsdelarna. Är det möjligt att öka AMF:s förmåga att vara möjliggörare för initiativ som bidrar till en social hållbar stadsdelsutveckling?

AMF får frekvent förfrågningar från invånare, föreningar och arbetsgivare som vill engagera sig i stadsdelarna.
Och det identifierade behovet lyfts av personal och chefer verksamma i stadsdelsarbetet.

Målgrupper är invånare, näringsliv och föreningar i Helsingborgs stad.

Skol- och fritidsförvaltningen (SFF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Tryckeriet ska vara en plats för samskapande och demokratiska processer som fångar, möjliggör och stöttar invånares engagemang.

Tryckeriet är en fysisk plats, ett hus i Helsingborg, därpå ett landmärke och med ett namn som kommer från att huset tidigare var tidningen HD:s tryckeri.

Sedan oktober 2018 drivs huset i regi av SFF och målet med Tryckeriet är att skapa ett aktivitetshus för alla åldrar även om många verksamheter på Tryckeriet riktar sig mot barn och unga. Det finns stora möjligheter att skapa ytor för samverkan mellan olika intressen och grupper som dels vill vara besökare, dels driva en aktivitet i huset.

Tryckeriet riktar sig till alla i Helsingborg men kanske främst för boenden i närliggande områden runt Tryckeriet; Drottninghög, Fredriksdal, Dalhem, Stattena, Ringstorp och Västra Berga.

Det identifierade behovet har formulerats, utifrån input genom workshops, dialoger och möten både på – och om – Tryckeriet som har hållits under hösten 2018 och våren 2019. Deltagare har varit både kommunala verksamheter, tjänstepersoner, invånare och föreningar.

Övergripande mål, ambition och förhoppning är att Tryckeriet efter tre år är en angelägenhet för hela Helsingborg.

Social- och fritidsförvaltningen (SOF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Nya infallsvinklar och angreppssätt för att underlätta och stimulera en meningsfull vardag/sysselsättning för personer med missbruk-, beroende- och psykiatrisk problematik.

Hur kan man skapa en meningsfull vardag för personer med beroende-, missbruk- och psykiatrisk problematik utifrån ett inkluderande förhållningssätt som genomsyrar hela staden? Att det offentliga rummet faktiskt på riktigt är tillgängligt för alla.

Det är ett identifierat behov och samhällsutmaning som SOF ständigt arbetar med och som är förankrat inom politiken och matchat med behov som brukare lyfter frekvent i dialog med SOF och boendestödjare, socialsekreterare, chefer och utvecklare.

Meningsfull vardag/sysselsättning är en ständigt är aktuell fråga inom verksamheten och brist på sysselsättning och förutsättningar för en meningsfull vardag skapar frustration i många led i staden.

Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Insatser och tjänster som förebygger ofrivillig ensamhet och som bidrar till att Helsingborgs invånare upplever livskvalité hela livet – oavsett förutsättningar.

I arbetet med att identifiera behovet har bl a seniordialoger genomförts bland kunder på olika träffpunkter. Resultatet från den nationella brukarundersökningen som visar på att för många av våra medborgare upplever ofrivillig ensamhet, även de som bor på vårdboende, har vägts in.

Ofrivillig ensamhet har ett stort fokus från politiken, de flesta av stadens förvaltningar berörs av medborgare som upplever sig ofrivilligt ensamma samt att övriga samhällsfunktioner så som regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. även berörs av den ofrivilliga ensamheten.

Målgrupperna är befintliga kunder inom hemvård, vårdboende och LSS. En av utmaningarna är att nå de människor som upplever sig ofrivilligt ensamma i det segment av kunder vi finns till för. Är det möjligt att identifiera vad ofrivillig ensamhet är på ett enkelt och lättbegripligt sätt? Vad kan det finnas för exempel på insatser och tjänster som skulle kunna förebygga ofrivillig ensamhet?

"I lärprocessen skapar vi en möjlighet för de sociala innovatörerna, förvaltningarna, kunskapspartners, brukare, privat sektor och civilsamhället att samverka fullt ut"

– Jenny Nyström, Projektkoordinator Sopact

"De processer och metoder som kommer växa fram under lärprcessen är inte bara intressant för forskning utan även för offentlig verksamhet och även privat sektor"

– Marcus Knutagård, biträdande prefekt och forskare Socialhögskolan

Två kreativa dagar på Pixlapiren.

Efter det första steget i Sopacts behovsdrivna lärprocess – att gemensamt med fyra av förvaltningarna i Helsingborgs stad identifiera fyra samhällsutmaningar – var det dags att rekrytera sociala innovatörer.

Den 21-23 maj genomförde vi ett rekryteringslabb på Pixlapiren i Helsingborg, med syfte att träffa socialainnovatörer. Inför rekryteringslabbet gjorde vi ett urval bland de ansökandet och valde ut entreprenörer, intraprenörer, forskare och studenter där vår bedömning var att de ville skapa verklig förändring.

De sociala innovatörer som skulle bli utvalda ges en möjlighet att tillsammans med teamet på Sopact arbeta med fyra identifierade samhällsutmaningar under en period som sträcker sig från augusti 2019 fram till december 2020.

Under de tre dagarna på rekryteringslabbet deltog 50–60 personer från olika sektorer i samhället. De sociala innovatörerna fick berätta om sin idé och ha en dialog med förvaltningarna, kunskapspartners som t.ex Öresundskraft och Helsingborgs Hem, forskare från Lunds universitet, ideella organisationer och ta del av berättelser från brukare.

När vi avslutat rekryteringslabbet gick vi in i nästa fas med en ny urvalsprocess som till slutade i nio verksamheter och 13 individer som från den 20 augusti i en lärprocess kommer utveckla sin idé utifrån de fyra identifierade behovet och det övergripande narrativet.

Till alla ni som sökte till rekryteringslabbet men som inte blev utvalda till processen vill vi skicka med en önskan att ni fortsätter arbeta för ett bättre samhälle.

Vi vill även tacka alla ni från olika samhällssektorer som deltog i rekryteringslabbet och som delade med er av insikter, erfarenheter och inspiration

Till våra sociala innovatörer som blev antagna och som vi nu kommer arbeta med under nästan två år säger vi bara, nu kör vi!

Vi som arbetar i lärprocessen (minus några). Bild tagen på Pixlapiren efter avslutad heldagsworkshop. Foto: Mikael Tannus

Möt våra innovatörer

Den 21-23 maj genomförde vi ett rekryteringslabb med syfte att rekrytera sociala innovatörer som antog utmaningen – att fram till december 2020 i en gemensam process – arbeta med fyra identifierade samhällsutmaningar.

Vi fick ett fantastiskt gensvar och efter en urvalsprocess träffades vi den 20-22 augusti under tre introduktionsdagar.

Under processen kommer vi löpande presentera våra sociala innovatörer och ni får även en möjlighet att lära känna dem och få insikter och lärdomar om processen genom deras personliga blogginlägg.

På bilden ser ni våra Sociala innovatörer Eva Wendt, Elinor Samuelsson, Ruba Islambouli, Asma Shiekh Attieh, Passent Elsoury, Faisal Albinali, Martina Oxling,
Carlos Martinez, Charbel Tawk, Parul Ghosh, Nour Habib, Frida Georges och Ali Alathram. Saknas gör Sara Carlsson och Alexandra Wetelindh.
Förvaltningarna representeras av Madeleine Lindqvist (VOF), Emma Frank Landgren (NOD), Ragnar Mattsson (AMF), Pernilla Kvist (SOF), Brita Jensen (SFF).
Lunds universitet/Campus Helsingborg, Magnus Adenskog och så teamet på Sopact, Joakim Grina, Jenny Nyström och Jan Abrahamsson saknas gör Marcus Knutagård.

Partners och samarbeten

Finansiering:

Vinnova
Lunds universitet
Helsingborgs stad
Region skåne

Kunskapspartners:

Öresundskraft
HBG Works
Inköpsenheten Helsingborgs stad
PART
Nyföretagarcentrum

Förv. i Helsingborgs stad:

Arbetsmarknadsförvaltningen
Skol- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen

Sopact
Styrgrupp
Behovsägargrupp
Kunskapspartners